WHAT DOES DIAPHRAGM SEAL TYPE PRESSURE GAUGE MEAN?

What Does diaphragm seal type pressure gauge Mean?

•ชิ้นส่วนน้อยชิ้นจึงง่ายต่อการติดตั้งและเปลี่ยน· ฝาครอบ ท้ายช่วยให้อากาศถ่ายเทภายใน เกจวัด ได้•หากเกิดการรั่วไหลของ น้ำม

read more